Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
slide02
slide01
Play/Pause
Giới thiệu

Phân công nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-ĐHHĐ ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về việc Ban hành quy định bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa tại chức, Trung tâm Phát triển đào tạo và Hỗ trợ học tập trực thuộc trường đại học Hồng Đức; căn cứ vào khả năng, năng lực của từng cán bộ trong đơn vị, Giám đốc Trung tâm PTĐT&HTHT phân công cụ thể cho từng cán bộ từ ngày 1/12/2012 như sau: