KH-CN Văn bản
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1184./QĐ- ĐHHĐ ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)
Căn cứ Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Hồng Đức; Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT, ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức”; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ và Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ.
Thông tư: số 44/2007/TTLT-BKHCN ngày 07/05/2007; số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007; số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006; số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2001
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Nghị định 115 Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1 2
Các tin khác
đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập